Przeszkody w uzyskaniu nakazu zapłaty

Po skierowaniu do e-sądu pozwu o roszczenie, które stało się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu, co do zasady sąd wydaje nakaz zapłaty, który następnie staje się prawomocny i uprawnia wierzyciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Jednak mogą wystąpić przeszkody w otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu w razie:

W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dalszej strategii działania.

I. Stwierdzenie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

Sąd stwierdza brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, gdy:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
  • dochodzone roszczenie nie stało się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

W takiej sytuacji, sąd przekazuje sprawę do rozpoznania do sądu według właściwości ogólnej (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika).

Po przekazaniu sprawy, sąd wzywa stronę powodową do uzupełnienia braków tj. do wykazania umocowania lub przedłożenia pełnomocnictwa oraz do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania.
W razie nieusunięcia braków sąd umarza postępowanie.

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

\

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

\

ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

\

ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

\

ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

\

ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

\

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

\

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Wobec tego, powód będzie obowiązany do uiszczenia opłaty uzupełniającej w wysokości ¾ wyżej wskazanej kwoty.

II. Uchylenie nakazu zapłaty z uwagi na przeszkodę w jego doręczeniu.

W przypadku gdy:

  • sąd nie może doręczyć nakazu zapłaty, ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie jest znane,
  • doręczenie pozwanemu nakazu zapłaty nie mogło nastąpić w kraju,
  • okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej (zdolność do bycia stroną w procesie cywilnym),
  • pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności procesowej (zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności przed sądem),
  • pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał organu powołanego do jego reprezentowania,
  • sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, chyba że braki/przeszkody te zostaną usunięte.

W takiej sytuacji, sąd przekazuje sprawę do rozpoznania do sądu według właściwości ogólnej (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika).

Po przekazaniu sprawy, sąd wzywa stronę powodową do uzupełnienia braków tj. do wykazania umocowania lub przedłożenia pełnomocnictwa oraz do uiszczenia opłaty uzupełniającej od pozwu w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wezwania.

W razie nieusunięcia braków sąd umarza postępowanie.

III. Wydanie nakazu zapłaty i złożenie przez pozwanego sprzeciwu.

Sąd wydając nakaz zapłaty nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu 2 tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami lub w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu zostaje doręczony nakaz zapłaty oraz pozew.

W przypadku prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, nakaz zapłaty traci moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika).

Po przekazaniu sprawy, sąd wzywa stronę powodową do uzupełnienia braków tj. do wykazania umocowania lub przedłożenia pełnomocnictwa. Nie powstają wówczas żadne dodatkowe koszty, które powód byłby zobligowany uiścić. Dalsze postępowanie toczy się w trybie zwykłym.