Regulamin

 • § 1. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego e-sąd24.pl.
 2. Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 4. Serwis internetowy e-sad24.pl ma na celu ułatwienie dochodzenia bezspornych roszczeń o charakterze pieniężnym od dłużników, bez konieczności stawiennictwa na rozprawach i składania dodatkowych pism procesowych, przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

 • § 2. Definicje.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Serwisie – rozumie się przez to ogólnodostępny serwis internetowy, obsługiwany przez Operatora w domenie e-sad24.pl;
 2. Operatorze – rozumie się przez to spółkę Wingsbridge Instytut Naukowo-Doradczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-788) przy ul. Wybieg 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000619449;
 3. Administratorze Danych Osobowych (dalej Administrator) – rozumie się przez to spółkę Kancelaria Bielawski Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-201) przy al. gen. J. Hallera 157/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS po numerem 0000466375;
 4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część;
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną;
 6. Pełnomocniku – rozumie się przez to Adwokata lub Radcę Prawnego, współpracującego z Administratorem.
 7. E-sądzie – rozumie się przez to Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny;
 8. Wezwaniu do zapłaty – rozumie się przez to darmowy dokument wygenerowany z Serwisu, ze wskazaniem kwoty zadłużenia, który Użytkownik może przesłać do dłużnika przed wytoczeniem powództwa.

 

 • § 3. Rejestracja w e-sad24.pl

 1. Rejestracja na Portalu dokonywana jest poprzez wypełnienie „wniosku o rejestrację konta”, dostępnego na stronie głównej Serwisu.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Użytkownik udziela Administratorowi Danych Osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie.
 5. W następstwie akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych, Użytkownik zawiera umowę z Operatorem, który ma obowiązek przekazania Pełnomocnikowi wypełnionego formularza pozwu do weryfikacji pod kątem podstaw do wniesienia pozwu do e-sądu lub wniosku egzekucyjnego do komornika;
 6. Celem przyjęcia sprawy do dalszego prowadzenia, Użytkownik jest zobowiązany do spełnienia następujących warunków:
  1. wypełnienie formularza pozwu, w szczególności wskazanie danych adresowych swoich oraz dłużnika, a także prawdziwych i wyczerpujących oświadczeń i dowodów potwierdzających istnienie długu;
  2. uiszczenie na rachunek bankowy wskazany przez Pełnomocnika opłaty sądowej od pozwu w wysokości ¼ opłaty od pisma pobieranej w trybie zwykłym;
  3. złożenie podpisu na wygenerowanym pełnomocnictwie, a także załączenie skanu podpisanego dokumentu w Serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do przesłania oryginału pełnomocnictwa na adres Pełnomocnika.
 7. Po spełnieniu wyżej wskazanych warunków zostaje zawarta umowa o zastępstwo procesowe pomiędzy Użytkownikiem a Pełnomocnikiem.
 8. Wzór umowy o zastępstwo procesowe stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Zawarcie umowy o zastępstwo procesowe następuje na odległość w wyniku oferty złożonej przez Pełnomocnika i zaakceptowanej przez Użytkownika, która nie wymaga podpisów stron.
 10. Po zawarciu umowy o zastępstwo procesowe, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na wskazany przy rejestracji adres, stanowiącą potwierdzenie jej zawarcia.
 11. Użytkownik ma możliwość monitorowania za pomocą Serwisu stanu postępowania przed sądem lub komornikiem.

 

 • § 4. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora.

 1. Operator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Operator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 3. Operator nie jest stroną umowy o zastępstwo procesowe zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Pełnomocnikiem. Zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem dodatkowych zobowiązań Operatora wobec Użytkownika.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pełnomocnika zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zastępstwo procesowe, w szczególności za niezachowanie przez niego należytej staranności wymaganej od osoby wykonującej zawód adwokata lub radcy prawnego.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych lub niekompletnych oświadczeń lub dowodów.

 

 • § 5. Korzystanie z Serwisu.

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie w jakim jest to potrzebne do wygenerowania wezwania do zapłaty oraz pozwu, w celu dochodzenia swoich praw w postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem.
 2. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przez jego przedstawicieli przestrzegali wszystkich postanowień Regulaminu. Działania podjęte w Serwisie przez przedstawiciela będą traktowane jako działania samego Użytkownika.
 3. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, administrator zablokuje konto użytkownika oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.
 4. Akceptując Regulamin użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych użytkowników.

 

 • § 6. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Bielawski Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-201) przy al. gen. J. Hallera 157/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS po numerem 0000466375
 2. Podane przez Użytkownika dane, będą przetwarzane przez Administratora oraz Pełnomocnika w zakresie uzasadnionym rzetelnym wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz umowy o zastępstwo procesowe, a także w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w budynkach, w których ma siedzibę Kancelaria Bielawski Sp. z o.o. Sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy–Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466375.
 4. Dane osobowe zawarte w Serwisie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy Serwisu.

 

 • § 7. Postanowienia końcowe.

 1. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem służącym do przeglądania sieci z włączoną obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej, ochronie podlegają wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z Serwisem. W razie powzięcia informacji o próbach kopiowania rozwiązań wykorzystanych w Serwisie, zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał, ujawniał i przekazywał tajemnic przedsiębiorstwa Operatora osobom trzecim, w szczególności informacji technicznych, technologicznych i organizacyjnych dotyczących Serwisu oraz informacji posiadających wartość gospodarczą, do których Użytkownik uzyskał dostęp korzystając z Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Portalu Informacyjnego w każdym czasie.